Suomen Hahmoterapia ry.
Finlands Gestaltterapi rf.
                                         Yhdistys  Mitä  Miten  Koulutus  Historia  Erityispiirteitä  Ajankohtaista  Terapeutit          
 

Suomen hahmoterapia ry:n eettiset ohjeet

 

ESIPUHE

Eettisten periaatteiden tarkoituksena on suojata ja informoida hahmoterapiaa vastaanottavia tai siitä kiinnostuneita asiakkaita. Asiakas voi olla yhteydessä yhdistyksen eettiseen toimikuntaan, jos hän tunnistaa terapiasuhteessaan eettisiä ongelmia, joiden käsittely ei syystä tai toisesta onnistu yhdessä terapeutin kanssa.

Periaatteet myös selventävät, yhtenäistävät ja tekevät näkyväksi Suomen Hahmoterapia ry;n jäsenten eettiset velvoitteet terapiatyön ammattilaisina. Eettiseen toimikuntaan voi ottaa yhteyttä, mikäli yhdistyksen jäsenenä oleva terapeutti on eettisessä pulmatilanteessa, josta haluaa keskustella.

  Määritelmiä
 • Terapiasuhteella tarkoitetaan terapeutin ja asiakkaan välistä ammatillista ja vuorovaikutteista suhdetta, jossa terapeutin ensisijainen päämäärä on asiakkaan hyvinvointi. Terapiasuhde on dialoginen, perustuen asiakkaan ja terapeutin väliseen kontaktiin tässä ja nyt. Kyseessä on kahden ainutlaatuisen yksilön kohtaaminen. Molemmilla on oma taustansa ja elämäntilanteensa, jotka ovat läsnä terapiatilanteessa.
 • Terapeutilla tarkoitetaan hahmoterapeuttia, Valviran laillistamaa psykoterapeuttia tai hahmoterapeutiksi opiskelevaa.
 • Asiakkaalla tarkoitetaan terapiasuhteen toista osapuolta.

OHJEISTO

  Asiakkaan ainutlaatuisuuden, arvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

 1. Terapeutti kohtaa asiakkaan arvokkaana, kokonaisena, ainutlaatuisena ihmisenä.
 2. Terapeutti on paitsi ammattilainen, myös ihminen. Hän ottaa huomioon omiin lähtökohtiinsa ja elämäntilanteeseensa mahdollisesti liittyvät rajoitukset kohdatessaan asiakkaan.
 3. Asiakkaan itsemääräämisoikeuteen kuuluu oikeus aloittaa ja lopettaa terapiasuhde.
 4. Mikäli terapeutti käyttää asiakkaan tietoja muuhun, kuin välittömään terapiatyöhön (esim. tutkimus), hän hankkii asiakkaalta tietoon perustuvan kirjallisen suostumuksen ja toimii niin, ettei asiakasta voi tiedoista tunnistaa.
 5. Mikäli asiakas on alaikäinen, terapeutti noudattaa alaikäisiä koskevia ohjeita ja määräyksiä sekä pyrkii mahdollisuuksien mukaan työskentelemään yhdessä asiakkaansa huoltajan sekä tarpeen mukaan asiakkaan muiden läheisten kanssa.
 6. Terapeutin ammatillinen osaaminen, vastuu ja riippumattomuus sekä ammatillinen integriteetti

 7. Terapeutti noudattaa työtään ohjaavia Suomen lakeja ja asetuksia.
 8. Terapeutin vastuulla on tietää, onko hänellä riittävä ammattitaito ja muut tarpeelliset edellytykset vastata asiakkaan terapeuttisiin tarpeisiin. Mikäli ei ole, hän käyttää erilaisia keinoja (esim. työnohjausta, lisäkoulutusta, omaa terapiaa, yhteistyötä toisten ammattilaisten kanssa), jotta terapiasuhde vastaa asiakkaan tarpeita. Mikäli edellä mainitut keinot ovat riittämättömiä, terapeutin velvollisuus on lopettaa terapiasuhde ja ohjata asiakas eteenpäin.
 9. Terapeutti on henkilökohtaisesti vastuussa työnsä laadusta. Hän on tietoinen ammattietiikasta ja toimii sen mukaan. Hän välttää aktiivisesti kaksoisroolien muodostumista käytettävissään olevan tiedon perusteella. Mikäli terapeutti terapiasuhteen kuluessa havaitsee kaksoisrooleja tai eturistiriitoja, hän ottaa ne esille, jotta asiat voidaan työstää.
 10. Terapeutti kertoo asiakkaalle terapiasuhteen alussa työkokemuksestaan, koulutuksestaan, edustamastaan psykoterapiasuuntauksesta ja terapiassa mahdollisesti käytettävistä työskentelymenetelmistä, ottaen huomioon terapian päämäärät.
 11. Terapeutti pitää yllä työkykyään muun muassa käymällä työnohjauksessa ja kouluttautumalla sekä pyrkii jatkuvasti kehittämään ammattitaitoaan.
 12. Terapiasuhde

 13. Terapiasuhde ei ole tasavertainen vuorovaikutussuhde ja terapeutin tulee huolehtia, ettei hän käytä asiakasta omien tarpeidensa tai oman edun tavoittelun vuoksi hyväkseen (seksuaalisesti, emotionaalisesti, taloudellisesti tai millään muulla tavoin). Terapeutti tunnistaa henkilökohtaisen vuorovaikutussuhteen tärkeyden tuloksellisen terapian kannalta. Hän on tietoinen valta-, vaikutusvalta- ja riippuvuuskysymyksistä terapiasuhteessa.
 14. Fyysinen kosketus terapiassa edellyttää terapeutin ammatillista harkintaa ja asiakkaan suostumusta.
 15. Terapiasuhde on luottamuksellinen ja terapeutti pitää salassa asiakkaalta saamansa tiedot sekä käsittelee syntynyttä materiaalia (kirjallista, kuvallista tai äänimateriaalia) Suomen lain, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Terapiasuhteen alussa terapeutti kertoo asiakkaalle vaitiolovelvollisuudesta ja sen rajoituksista. Mikäli terapiasuhteen aikana tulee tilanteita, jossa terapeutin on tarpeen rikkoa vaitiolovelvollisuus, hän kertoo siitä ensin asiakkaalle.
 16. Terapian päämääristä ja kestosta terapeutti ja asiakas sopivat yhdessä. Niitä arvioidaan sovitusti ja muutetaan tarpeen tai tilanteen mukaan.

Liite: Terveydenhuollon lakeja ja asetuksia.